Hjælp & kontakt

Hvis du har spørgmål eller forslag til GROHE SMART? Bedes du venligst kontakte GROHE SMART service team:

GROHE SMART

Sluseholmen 8c, 2.th
DK-2450 København SV

E-mail: kontakt.smart.dk@grohe.com
www.grohesmart.com

SMART medlemsvilkår & brugsbetingelser

1. Omfang og indhold

Brug af mobilapplikationen “SMART Reader” (herefter kaldet ”APP”), stillet til rådighed af GROHE Aktiengesellschaft og/eller sine filialer (”GROHE”) samt dennes webportal www.grohesmart.com (herefter kaldet ”portal”), er eksklusivt underlagt følgende brugsbetingelser.

2. Tekniske krav & tilgængelighed

For de tekniske vilkår og betingelser for brugen af APP, se da separate brugsvilkår som forefindes I det respektive downloadområde.

GROHE gør alt for at sikre sig, at APP og portal samt den indeholdte information altid er fuldstændig tilgængeligt og komplet. Brugeren frasiger sig ethvert lovkrav i tilfælde af at disse elementer ikke måtte være tilgængelige.

GROHE er ikke ansvarlig for defekter og mangler i den information, software eller data, og særligt for korrektheden, fuldgyldigheden og nøjagtigheden deraf, i forhold til information, software og data som stilles gratis til rådighed,

3. Registrering & brug af tjenester

En SMART adgangsregistrering for den enkelte virksomhed er påkrævet for at opnå tilgang og brug af APP samt Portal. Adgangsregistrering for en virksomhed kan foretages af enhver juridisk eller voksen naturlig person som er ejer af et eller flere installatørvirksomheder eller autoriseret af disse. Andre virksomhedsansatte (medlemmer) må også registrere og indsamle bonuspoint til SMART-pointkontoen for den registrerede virksomhed. Bonuspointene er den registrerede virksomheds ejendom.

Ingen juridisk rettighed til at registrere eller bruge APP og portal er indforstået herved. GROHE forbeholder sig rettigheden til at nægte at registrere SMART-adgang for en virksomhed eller registrere et medlem af virksomheden, der deltager i SMART-bonuspointprogrammet.

Registrering kræver tilgang via portalen og indtastning af al påkrævet data på portalen. Dette inkluderer for- og efternavn såvel som oplysninger vedrørende virksomheden hvor du er ansat som installatør (medlem) eller for hvilken du ønsker at tilmelde dig SMART-adgang som ejer. Efter registrering kobles din SMART-konto til din virksomhedskonto. Du skal oplyse nøjagtig og fyldestgørende oplysninger omkring dig selv samt din virksomhed. Du må ikke opsætte mere end én konto ved brug af APP. Det kræves endvidere, at du opdaterer din SMART-konto med information om i hvilken kapacitet, du registrerer dig (selvstændig, ansat i en virksomhed). Hvis du registrerer dig som ansat i en installatørvirksomhed skal registreringen foregå med arbejdsgivers samtykke og accept.

I tilfælde af hændelser hvor der forekommer godkendelsesfejl af log-in data og/eller hvis falske oplysninger eller data er indsendt i forbindelse med registreringen og/eller i tilfælde af mistanke om eller åbenlys misbrug af APP eller portal og/eller i tilfælde af skade på eller forringelse af performance af APP eller portal, og/eller i tilfælde af grov overtrædelse af brugsvilkårene, forbeholder GROHE sig rettigheden til at blokere og slette din konto.

4. Bonuspoint

Visse GROHE-produkter har en ”Tracking UPI-kode” øverst på emballagen. Hvis du har købt et GROHE-produkt som beskrevet ovenfor, kan du indtaste denne kode i APP. Hver gang du indtaster en UPI-kode, krediteres bonuspoint på din konto. Disse bonuspoint kan byttes mod belønning på portalen.

UPI-koder kan eller kan ikke være til stede på ethvert GROHE-produkt. Enhver kode kan kun indløses én gang. Hvis koden allerede er indløst, der ingen juridisk ret til at konvertere den

Bonuspoint er gyldige I det år, de er optjente (fra konverteringsøjeblikket) samt i et år derefter, og udløber automatisk efter denne tid.

I tilfælde af misbrug af bonuspointprogrammet, særligt ved indløsning af UPI-koder, uden køb af produktet, forbeholder GROHE sig rettigheden til at slette bonuspointene samt at blokere eller slette din konto.

Præmierne, der kan indløses med SMART-bonuspoint, er de som er særligt indikeret på portalen. Et enkelt SMART-bonuspoint har en sammenlignelig udvekslingsværdi på € 0,10 (EUR). GROHE er ikke forpligtet til at udveksle bonuspoint såfremt præmien er udleveret. Bonuspoint fratrækkes din pointkonto. GROHE pådrager sig ingen garanti eller ansvar for præmier som ydes gennem bonuspointprogrammet.

SMART-bonuspointbeholdninger kan ikke indløses til kontanter.

5. Præmielodtrækninger

GROHE foretager yderligere præmielodtrækninger baseret på indløsning af visse UPI-koder. Præmielodtrækningen foretages udelukkende efter GROHEs diskretion. Lodtrækningen kan foregå ved regulære eller irregulære intervaller og oplyses ikke på forhånd. GROHE forbeholder sig retten til at stoppe præmielodtrækningen til enhver tid uden forudgående varsel.

Vindere notificeres om præmier via e-mail og gennem APP’en. Navne på vindere publiceres ikke. GROHE er ikke under yderligere forpligtelser, når præmierne er tildelt vinderen. Præmier tilhører dig personligt, ikke din virksomhed. GROHE pådrager sig ingen garanti eller ansvar for præmier tildelte i lodtrækninger.

6. Beskatning, gebyrer & andre tilbageholdelser

Efterkommelse af skatter, gebyrer og tilbageholdelser i forbindelse med indløsning, brug og accept af præmier, som del af dette program, er medlemmets eget ansvar.

Enhver lovmæssig pligt til indberettelse af skat samt ansvar som opstår gennem medlemskab af SMART-programmet, er medlemmets og dennes arbejdsgivers ansvar.

7. Termination af SMART-programmet

GROHE forbeholder til enhver tid yderligere retten til at terminere muligheden for registrering af produktkøb via det gratis tilbud på APP’en og portalen uden forudgående notificering. Medlemmer notificeres om en sådan termination via e-mail eller på anden vis, f.eks. på skrift gennem internetportalen. Fra den tid vil medlemmer ikke længere være i stand til at registrere SMART-point og derfor ej heller være i stand til at anskaffe flere eller nye SMART-point, der kan indløses. SMART-point, der er registreret i perioden op til evt. termination påvirkes ikke og kan fortsat bruges til at indløse præmier. GROHE er ikke ansvarlig for erstatningskrav, der måtte opstå fra termination af SMART-programmet.

8. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle rettigheder (f.eks. Ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder) vedrørende uploadet indhold, data og andre elementer forbliver under eksklusivt ejerskab af GROHE eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsret og varemærkeret. Alt indhold er udelukkende beregnet til brugerens personlige oplysninger. Al anden brug, især gengivelse, distribution af billeder og tekst eller offentliggørelse af tekster og billeder er ikke tilladt uden det udtrykkelige samtykke fra GROHE.

GROHE giver en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge de givne oplysninger, software og dokumentation på APP og portal, forudsat at brugen er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse brugsbetingelser. Al anden brug er forbudt.

Oplysninger, der fås ved at få adgang til APP og portal, er kun til personlig brug og informationsformål.

Data hentet fra forespørgsler må ikke bruges helt eller delvist til at etablere en proprietær database, for eksempel i et hvilket som helst medieformat og / eller til kommerciel databehandling eller informationsudveksling og / eller anden kommerciel anvendelse.

At forbinde, integrere eller kombinere APP eller portal eller individuelle elementer deraf med anden software eller databaser eller metadatabaser er forbudt.

9. Ingen garanti for korrekthed og fuldstændighed

GROHE giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af informationen, teksten, grafikken, links eller andet indhold indeholdt i APP og portal eller dets egnethed til specifik brug.

GROHE forbeholder sig retten til at ændre og / eller opdatere de informationer, der er leveret i APP og portal samt de tilbudte belønninger til enhver tid uden forudgående varsel. Desuden kan specifikationer eller generelle beskrivelser af tekniske kapaciteter inkluderes, som muligvis ikke er tilgængelige i nogle tilfælde.

10. Ansvar

(1) I tilfælde af skade på liv, krop eller helbred, forårsaget af en uagtsom overtrædelse af forpligtelse fra GROHE eller af en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af forpligtelse fra en juridisk repræsentant eller en kontraktsagent, er GROHE ansvarlig uden begrænsning.

(2) I alle andre tilfælde er GROHEs ansvar begrænset til hændelser med ondsindet forsæt og grov uagtsomhed. Det samme gælder for dens repræsentanter og kontraktsagenter. I tilfælde af let uagtsomhed er GROHEs ansvar begrænset til overtrædelser af enhver forpligtelse af særlig betydning for at nå formålet med aftalen. Ethvert ansvar nedenfor skal begrænses til de skader, der med rimelighed kan forudses, og som typisk forventes i henhold til denne aftale.

(3) Ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov forbliver ikke påvirket herved (§ 14 ProdHG).

(4) GROHE er ikke ansvarlig for skader, f.eks. tab af data, der opstår under brug af denne applikation.

11. Beskyttelse af personlige oplysninger

Dine personlige data (fornavn, efternavn, e-mail-adresse) vil kun blive brugt af GROHE i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove.

Personlige brugerdata gemmes kun af GROHE i det omfang det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er angivet i denne aftale. Indsamlede data vil ikke blive solgt eller videregivet eller overleveret til tredjepart.

Ved at acceptere disse betingelser tillader du, at din brug af APP og portal gemmes i en brugerprofil og analyseres.

Ved at acceptere disse betingelser tillader du, at dine personlige oplysninger bruges af GROHE til at sende nyhedsbreve og tilpasset reklame til dig eller din virksomhed. Ved at registrere dig bekræfter du, at du er beføjet til at acceptere reklame på din virksomheds vegne. Tilkendegivelseserklæringen til at modtage et nyhedsbrev kan fjernes når som helst med virkning fra og med det tidspunkt. Et specielt link findes i hvert nyhedsbrev, der giver dig mulighed for når som helst at tilbagekalde dit samtykke.

Brugeren har ret til at modtage gratis information om personlige oplysninger, der er gemt hos GROHE og forbeholder sig retten til at rette, blokere eller slette disse data.

I tilfælde, hvor du har givet samtykke til at gemme eller behandle dine data, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid, gældende fra tidspunktet og fremad.

Du kan til enhver tid anmode om sletning af registreringen. I sådanne tilfælde sletter GROHE alle brugerdata og andre lagrede personlige data, så snart de ikke længere er påkrævet.

12. Gældende lov

Disse betingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med tysk lovgivning. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket.