Find Showrooms & Installatører
Showrooms
  • Showrooms
  • Installatør
  • Byggemarkeder
  • Webshop

Min notesblok

Du har ikke valgt nogen produkter

Når du har tilføjet dine produkter til din notesblok kan du downloade listen her.

0 Produkter
Download som PDF
Slet alle

Produkterne er allerede lagret på din notesblok

Vilkår og betingelser Grohe Colors-sortiment konkurrence

1. INTRODUKTION

Disse vilkår og betingelser samt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (https://www.grohe.com/29390/privacy/) gælder for din deltagelse i Grohe Colors-sortiment – konkurrence.

1.1 Gevinsten, som er et badeværelsessæt i Grohe Colors-sortiment, er sponsoreret af GROHE ("vi", "os", "vores" eller "sponsor" afhængig af konteksten). Du kan finde vores fir-ma- og kontaktoplysninger i slutningen af nærværende vilkår.

1.2 Læs nærværende vilkår omhyggeligt, eftersom det er en forudsætning for din deltagelse i konkurrencen, at du har accepteret og erklæret dig enig i at være bundet af dem.

1.3 Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig brug. Du kan kontakte os vedrørende konkurrencen eller rekvirere en kopi af nærværende vilkår ved at skrive til os på adressen i slutningen af vilkårene. Hvis du ønsker at modtage en kopi af vilkårene med po-sten, skal du sende en frankeret svarkuvert til os.

1.4 Alle klager vedrørende denne konkurrence skal sendes til … [angiv adresse].

2. BERETTIGELSE OG DELTAGELSE

2.1 Konkurrencen starter den 1. januar 2019 og slutter de 31. marts 2019 ("Konkurrenceperi-ode"). Tilmeldinger skal være oprettet i konkurrenceperioden for at komme med i konkurren-cen. Hvis du fjerner eller redigerer din tilmelding inden konkurrenceperiodens udløb, er du ikke berettiget til at deltage i konkurrencen.

2.2 For at være berettiget til at deltage i konkurrencen, skal du være mindst 18 år.

2.3 Der er ingen krav om køb for at deltage i konkurrencen, men der kræves dog en internet-forbindelse for at få adgang til vores hjemmeside, hvor konkurrencen finder sted.

2.4 Medarbejdere hos følgende (og medlemmer af deres familier eller husstande) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen:

2.4.1 sponsor;

2.4.2 ethvert firma eller enhver organisation, som er involveret i eller knyttet til konkurrencen;

2.4.3 ethvert reklamebureau eller udbyder af digitale medier eller webtjenester, som er knyt-tet til konkurrencen; og

2.4.4 ethvert datterselskab eller koncernselskab ejet af virksomhederne i afsnit 2.4.

2.5 Ved at deltage i konkurrencen lover du, at alle de oplysninger, som du angiver, er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til at kontrollere, om du er berettiget til at deltage i konkurrencen i og/eller efter konkurrenceperioden.

2.6 Vi forbeholder os ret til ikke at udlevere en gevinst (og at udtrække en anden vinder), hvis vi opdager eller har rimelige grunde til at tro, at du ikke var berettiget til at deltage i konkur-rencen på det tidspunkt, hvor du tilmeldte dig.

3. TILMELDING

3.1 Deltagelse og registrering ("tilmelding") i konkurrencen kan kun ske online på: co-lors.grohe.com

3.2 Du og din tilmelding til denne konkurrence skal til enhver tid være i overensstemmelse med nærværende vilkår.

3.2 Det er ikke tilladt at foretage flere tilmeldinger.

3.3 Din tilmelding og de oplysninger, du indsender, skal være personlige og specifikt vedrøre dig. Tilmeldinger på vegne af en anden person accepteres ikke og fælles tilmeldinger er ikke tilladt.

3.4 Du bekræfter, at din tilmelding og alle de oplysninger, du indsender og/eller deler, ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, ret til privatlivets fred eller andre rettighe-der og ikke indeholder oplysninger, som er pornografiske, ærekrænkende, sjofle, fortrolige, usømmelige, stødende, chikanerende, truende eller på anden måde ulovlige eller upassende. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at screene, filtrere og/eller monitorere oplys-ninger, du angiver, og at redigere, afvise at distribuere eller fjerne sådanne oplysninger.

3.5 Kvittering for overførsel og/eller screenshots accepteres ikke som bevis på levering af din tilmelding. Vi påtager os ikke ansvaret for fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning, mangler, forsinkelser i drift eller overførsel, afbrydelser af kommunikationslinjen, tyveri, destruktion, ændring af eller uautoriseret adgang til indtastede oplysninger.

3.6 Vi forbeholder os ret til at diskvalificere eller udelade dig og/eller nogen eller alle dine ind-tastede oplysninger, hvis vi har rimelige grunde til at tro, at du ikke har overholdt nærværende vilkår.

3.7 I tilfælde af, at en deltager eller dennes tilmelding til konkurrencen diskvalificeres, kan vi efter eget skøn beslutte, om der skal vælges en erstatning. I så fald bliver yderligere deltage-re valgt efter de samme kriterier som den oprindelige deltager, og de vil være underlagt nær-værende vilkår.

3.8 Vi påtager os intet ansvar for forsinkede, mistede, ødelagte, forvanskede, fejladresserede, ufuldstændige eller falske tilmeldinger.

3.9 Vi forbeholder os ret til at fjerne indhold, der skønnes at være uacceptabelt, ulovligt eller stødende for enten sponsor, dennes mærke eller andre deltagere.

3.10 Vi forbeholder os ret til, når som helst, at kontrollere gyldigheden af tilmeldinger og del-tagere (inklusive deltageres identitet, alder og adresse).

3.11 Bemærk, at medmindre andet er angivet, påtager vi os intet ansvar for at virustjekke tilmeldinger eller sikkerhedskopiere, arkivere eller opbevare dem.

4. UDTRÆKNING OG ANNONCERING AF VINDERE

4.1 Vinderne udtrækkes vilkårligt inden for 10 arbejdsdage efter konkurrenceperiodens af-slutning.

4.2 Gevinsten skal accepteres via e-mail eller telefon inden for 48 timer efter datoen for meddelelsen. I tilfælde af, at gevinsten ikke accepteres inden for den angivne periode, kan der udtrækkes en ny vinder.

4.3 Vi forbeholder os ret til at anmode om flere oplysninger skriftligt fra vindere for at kontrol-lere, at vedkommende er berettiget til at deltage i konkurrencen i henhold til nærværende vilkår, inklusive men ikke begrænset til oplysninger til verificering af alder.

4.4 I tilfælde af, at vi ikke kan komme i kontakt med vinderen inden for 48 timer fra medde-lelsens dato og efter 3 forsøg, eller, inden udtrækningen, forbeholder vi os ret til at udtrække en anden vinder i henhold til udtrækningsproceduren i disse vilkår. Hvis en vinder afslår ge-vinsten, mister den pågældende retten til gevinsten.

4.5 Hvis meddelelsen om gevinsten returneres, fordi den ikke kan modtages, eller modtage-ren undlader at svare som angivet i meddelelsen (og inden for det angivne tidsrum), kan det resultere i diskvalificering og udtrækning af en anden vinder.

5. GEVINSTER

5.1 Der bliver udtrukket ti vindere, som hver vinder ét baderumssæt i Grohe Colors-sortiment.

5.2 Hvert sæt indeholder ét Essence-håndvaskarmatur i størrelse L, ét brusehoved, én Skate Cosmopolitan-vægplade, én håndklædering og én toiletpapirholder – alt sammen i samme GROHE-farve. Vinderne kan angive, hvilken farve de foretrækker i GROHE Colors-sortiment. Men i sidste ende afhænger farven af, hvilke produkter der er tilgængelige.

5.3 Gevinster må ikke overdrages og afhændes og kan ikke refunderes, ombyttes eller æn-dres og kan ikke udbetales til kontanter. Vi forbeholder os ret til at erstatte gevinster med pro-dukter af den samme eller højere værdi og nogenlunde svarende til de oprindelige gevinster, hvis disse ikke er tilgængelige eller i tilfælde af omstændigheder, der er uden for vores rimeli-ge kontrol.

5.4 Leveringstiden er cirka 16 uger.

6. VORES ANSVAR

6.1 Vi påtager os intet ansvar for skader, tab, personskade eller skuffelse, som du måtte ha-ve lidt som følge af din deltagelse i konkurrencen eller accept af gevinsten. Vi er ikke ansvar-lige for afbrydelser, forstyrrelser eller tekniske funktionsfejl i telefonnetværk eller -linjer, elek-tronisk udstyr, systemer, servere, udbydere, websteder eller computerudstyr eller -software, fejl i e-mail eller tilmelding, som skal modtages, på grund af tekniske fejl eller trafikal overbe-lastning på internettet, telefonlinjer eller websteder eller en kombination af disse, herunder personskader eller skader på din eller en anden persons enhed i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller download af materialer i konkurrencen.

6.2 Vi påtager os intet ansvar for materiale i dine tilmeldinger, som er ærekrænkende, som krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder eller på anden måde er ulovligt.

6.3 Intet i nærværende vilkår kan udelukke vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra vores side eller for svindel eller falsk fremstilling eller for ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov.

7. OFFENTLIGGØRELSE OG DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

7.1 I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler vi visse personlige oplysninger om dig. Se vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (https://www.grohe.com/29390/privacy/) for information om de personlige oplysninger, vi indsamler online, og de formål, vi bruger oplysningerne til. Vi behandler oplysningerne om dig i henhold til denne politik. Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med en sådan behandling, herunder at dine personlige oplysninger deles med vores leverandører, som hjælper med at gennemføre konkurrencen og indfrielsen af gevinsterne.

7.2 Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger om dig, som vi opbevarer, eller at anmode os om at ophøre med at bruge oplysningerne. Enhver anmodning herom skal stiles skriftligt til GROHE A/S Sluseholmen 8c, 2.th. 2450 København SV

7.3 Alle personlige og andre oplysninger vedrørende deltagerne bliver opbevaret af os i en rimelig periode, efter at konkurrencen er slut, for gøre det muligt for os at gennemføre kon-kurrencer på en ensartet måde og at behandle eventuelle forespørgsler vedrørende konkur-rencen.

8. ÆNDRINGER AF KONKURRENCEN ELLER DISSE VILKÅR

8.1 Vi må kun ændre, indstille eller afslutte konkurrencen, udskyde dens slutdato eller -klokkeslæt eller foretage andre ændringer af konkurrencen eller vilkårene i tilfælde af, at der opstår omstændigheder, der er uden for vores rimelige kontrol.

8.2 Hvis det med rimelighed er muligt, vil vi informere dig om sådanne ændringer på forhånd eller på det tidspunkt, vi foretager ændringerne ved at offentliggøre de ændrede vilkår på denne side og/eller via et indlæg på det (de) pågældende sociale medie(r), som konkurren-cen foregår på.

9. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

9.1 Konkurrencen og nærværende vilkår er underlagt tysk lovgivning, og enhver tvist skal bringes for en domstol i Tyskland.

10. FIRMA- OG KONTAKTOPLYSNINGER

10.1 Konkurrencens sponsor er GROHE, som er et firma, der hører til i Tyskland, og hvis registrerede firmaadresse er: GROHE A/S Sluseholmen 8c, 2.th. 2450 København SV

Dette er vores juridisk registrerede adresse og også den adresse, der skal anvendes til almin-delig korrespondance.